Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Q-VIO Branding Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoinen. Voit itse vaikuttaa siihen, miten ja missä laajuudessa tietojasi käsitellään. Kerromme sinulle tässä tietosuojaselosteessa oikeuksistasi omiin henkilötietoihisi ja siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen WILHELM WERKKOKAUPPA -verkkokaupan palveluita.


1 Rekisterinpitäjä

Q-VIO Branding Oy
Sorvaajankatu 11a A 3. krs, 00880 Helsinki
Y-tunnus: 2360306-6
Puh. 010 320 4210

2 Tietosuojavastaava

Jenni Tienhaara
Postiosoite: Sorvaajankatu 11a A 3. krs, 00880 Helsinki
Sähköposti: wilhelm@qvio.fi
Puh. 010 320 4210

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Q-VIO Branding Oy:n WILHELM WERKKOKAUPPA- verkkokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kuluttajille suunnattu uutiskirje perustuu aina ennalta annettuun suostumukseen, jonka voi peruuttaa milloin tahansa, ilmoittamalla sitä tietosuojavastaavalle (kohta 2)

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Seloste täyttää henkilötietolain Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset rekisteri- ja tietosuojaselosteelle.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

5 Rekisterin tietosisältö

WILHELM WERKKOKAUPPA-verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot
 • Valitessasi maksutavaksi Klarna:n laskun, henkilötunnus kysytään asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä. Henkilötunnuksen kysyminen tapahtuu Klarna:n järjestelmässä, tieto ei tallennu Q-VIO Branding Oy:n järjestelmään.
 • Tilauksen tekoon käytetyn laitteen ip-osoite mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi
 • Tilausten Postin seurantatiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä, paitsi ip-osoite, joka tallentuu tilauksen yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emme myy henkilötietojasi markkinointitarkoitukseen muille yrityksille. Jaamme henkilötietosi vain seuraavissa tilanteissa:

 • Jaamme tietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille, jotka suorittavat toimintoja puolestamme ja käsittelevät tietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti tässä tietosuojakäytännössä määriteltyyn tarkoitukseen:
  - perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
  - Maksunvälittäjälle ( Klarna) maksukortilla maksaessa
  - Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  - Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku (mikäli Q-VIO Branding Oy ei itse hoida laskutusta)
 • Tuotteiden toimittamiseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa
 • Jaamme tietoja, kun kyseessä on Q-VIO Branding Oy:n suojaaminen ja puolustaminen (mukaan lukien sovellettavien ehtojen täytäntöönpano).
 • Jaamme tietoja viranomaisille, kun laki, asetus, oikeusprosessi tai täytäntöönpanokelpoinen viranomaispäätös niin vaatii ja informoimme tällöin myös asiakasta näistä tietopyynnöistä mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9 Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä postitse tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10 Henkilön tietosuoja- ja valitusoikeudet

Kaikki henkilön tähän, WILHELM WERKKOKAUPPA -verkkokauppaan asiakasrekisteriin, liittyvät oikeutetut pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle, rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Pyynnössä on yksilöitävä tiedot tarkasti.

10.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Q-VIO Branding Oy:ltä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen suunniteltu säilytysaika. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että ja Q-VIO Branding Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

10.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Q-VIO Branding Oy:n oikeutettuun etuun, paitsi jos Q-VIO Branding Oy voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

10.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

10.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

10.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10.7 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10.8 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisteröidyn Q-VIO Branding Oy:lle toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle Q-VIO Branding Oy:n estämättä. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osallisena. Q-VIO Branding Oy toimittaa rekisteröidylle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

11 Tietojen säilyttämisen kesto

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

12 Sivustolla käytettävät evästeet ("cookies")

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen ja personointiin.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa joko istunnon (verkkokaupassa asioinnin) ajan selaimen sulkemiseen asti tai maksimissaan 26kk, ellei niitä erikseen poisteta verkkoselaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Evästeelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria sivustollamme, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 11.9.2023 alkaen.

Verkkokauppa

Q-Vio Branding Oy
Sorvaajankatu 11 A
00880 Helsinki

+358 (0)10 320 4210
wilhelm@qvio.fi
Q-Vio Branding Oy

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Wilhelm Werkkokauppa yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Q-Vio Branding Oy
Sorvaajankatu 11 A
00880 Helsinki

+358 (0)10 320 4210
wilhelm@qvio.fi
Q-Vio Branding Oy

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen.

Normaalisti tilauksen käsittely kestää 3 - 5 arkipäivää ja toimittaminen Postin kuljetusaikataulujen mukaisesti 1 - 3 arkipäivää.

Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Asiakaspalvelumme palvelee sinua sähköpostilla osoitteessa wilhelm@qvio.fi

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.